LETT LASTEBIL

Har du tatt førerkort for klasse B og trenger førerkort for å kunne kjøre et litt større kjøretøy enn inntil 3500 kg som klasse B tillater, a kan du starte opplæringen for klasse C1 som gir deg førerrett for kjøretøy inntil 7500 kg. Vi legger til rette for at du skal få et godt utbytte av opplæringen hos oss.

Våre lærere er klare for å hjelpe deg på vei med ditt førerkort. Stikk innom oss i Tromsøs mest moderne trafikkskole. Vi har også en av Tromsøs beste bilparker til enhver tid.

DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL OSS.

I alle tyngre klasser er det krav til helseattest. Det kan derfor være greit å bestille time hos legen for å få den utstedt, da det kan være en del venting hos ulike legekontor. For søknad om førerkort trykk her

Tromsø Trafikkopplæring AS - _SF12583

Bestille kurs

Bestill kjøretime

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Oversikt over obligatorisk opplæring i klasse C1
Trinn 1Grunnkurs tyngre kjøretøy3 undervisningstimer
Trinn 2Trinnvurderingstime1 undervisningstime
Trinn 3Trinnvurderingstime1 undervisningstime
Trinn 4Kurs i ulykkesberedskap9 undervisningstimer
Trinn 4Kurs i sikring og merking av last9 undervisningstimer
Trinn 4Sikkerhetskurs på veg4 undervisningstimer

Trinn 1 - Grunnkurs tunge kjøretøy

Grunnkurs tunge kjøretøy er obligatorisk og felles for klassene D1, D, C1 og C (minibuss, buss, lett lastebil og lastebil). Dette må gjennomføres før man starter med kjøretimer i en tyngre klasse.

Kurset er på 3 timer.

Dersom du har førerkort i en tung klasse fra før, trenger du ikke ta kurset på nytt.

På grunnkurset lærer du om hva som skiller kjøring med tunge kjøretøy fra kjøring med personbil og hvordan interessekonflikter mellom trafikantgrupper kan reduseres. Her vil også bevisstgjøring være et gjennomgående tema.

Trinn 2 - Grunnleggende kjøring og kjøreteknikk

Elevene skal lære å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Elevene skal i tillegg ha kunnskap om lastebilens oppbygging. Gjennom hele trinnet skal eleven drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal i aktuelle deler av trinnet vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, lastebilen.

Denne kunnskapen skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med bedre forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

Trinnet avsluttes med èn obligatorisk trinnvurderingstime, der du og læreren sammen skal vurdere om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig til å begynne på trinn 3

Trinn 3 - Trafikal del

Du skal lære deg å beherske kjøring i variert trafikk på dette trinnet. Du må også tilegne deg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltreglene som regulerer kjøringen. Når du fullfører trinnet, skal ferdighetene din være så gode at du kan kjøre selvstendig i variert trafikk og miljø. Trinnet avsluttes med èn obligatorisk trinnvurderingstime der du og læreren sammen skal vurdere om du har gode nok kunnskaper og ferdigheter til å begynne på trinn 4 som er det avsluttende trinnet.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Målene å dette siste trinnet er særlig innrettet mot risikoforståelse knyttet til det å kjøre lastebil. Man skal vise forståelse for at kjøringen er en del av et sosialt samspill hvor det stilles spesielle krav til tungbilførerens vurdering av trafikksituasjonene. Man skal utvikle forståelse for at føreren ved feilhandling kan forårsake alvorlige ulykker og at konsekvensene etter en tungbilulykke ofte blir dramatiske. Obligatorisk opplæring på dette trinnet som skal gjennomføres, er kurs i ulykkesberedskap, sikkerhetskurs på veg, kurs i sikring av last og sikkerhetskurs på bane. Ved utvidelse av førerkort fra annen tungbilklasse vil omfanget av den obligatoriske opplæringen bli redusert etter gitte regler.

FOR- OG ETTERARBEID

Det er en viktig forutsetning for opplæringsresultatet at både lærer og elev er godt forberedt til hver kjøretime. Også etterarbeidet er viktig. Tenk grundig gjennom læringsforløpet etter hver time, og gjør gjerne notater. Still spørsmål når noe er uklart. Ved slutten av hver kjøretime summerer lærer og elev i fellesskap opp timens innhold og elevens presentasjoner. Ut fra dette blir planene for neste time lagt. Les alltid aktuelt teoristoff til neste kjøretime. Det vil lette innlæringen og kjøretimene blir mer effektiv.

AVSLUTTENDE PRØVE

I tillegg til løpende vurdering gjennom opplæringsforløpet blir føreropplæring avsluttet med en teoretisk og en praktisk prøve. For å kunne ta disse prøvene må du levere en søknad om førerkortet til Statens vegvesen. Før du kan ta den praktiske førerprøven må du bestå teoriprøven ved en trafikkstasjon. Teoriprøven består av 40 forskjellige spørsmål. På denne prøven kan man ha maksimalt 6 feil. Ved stryk på trafikkstasjonens teoretiske prøve er det en karantene på 2 uker. Ved stryk på praktisk prøve er det en karantene på 4 uker. * Det er ikke krav om teoriprøve ved utvidelser i A-klassene. Altså utvidelse fra A1 til A2, A2 til A eller A1 til A.

OPPLÆRINGSKORT

Læreren fører digitalt opplæringskort for hver elev. Det fylles ut for hver time og viser hva som er gjennomgått. Læreren er pålagt å føre dette for å best mulig tilrettelegge undervisningen, samt at det kan bli framlagt til enhver tid.

TEORIKURS

Som elev hos Tromsø trafikkopplæring kan vi tilby deg teorikurs der vi går igjennom mye av det som du som elev bør kunne. Vi anbefaler våre elever å benytte seg av digitale teorikurs og tentamener fra: Teoritentamen

PRISER

KONTAKT

Kontoret har åpent mandag til fredag 09.00-16.00

Adresse

Evjenvegen 92A

9024 Tomasjord

SEND DIN HENVENDELSE

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.