LETT LASTEBIL MED HENGER (C1E)

Klasse C1 gir deg førerrett for enkelt kjøretøy inntil 7500 kg. Vil du trekke en henger over 750 kg etter? Da kan du gjennomføre opplæring klasse C1E som etter bestått førerprøve gir deg førerrett til å kjøre tillatt totalvekt på bil inntil 7500 kg og i tillegg med henger, forutsatt at vogntogets samlede tillatte totalvekt ikke overstiger 12.000 kg.

Vi legger til rette for at du skal få et godt utbytte av opplæringen hos oss. Våre lærere er klare for å hjelpe deg på vei med ditt førerkort. Stikk innom oss i Tromsøs mest moderne trafikkskole. Vi har også en av Tromsøs beste bilparker til enhver tid.

DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL OSS. 

I alle tyngre klasser er det krav til helseattest. Det kan derfor være greit å bestille time hos legen for å få den utstedt, da det kan være en del venting hos ulike legekontor. For søknad om førerkort trykk her

Tromsø Trafikkopplæring AS - _SF12583

Bestille kurs

Bestill kjøretime

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Oversikt over obligatorisk opplæring i klasse C1E
Trinn 2Trinnvurderingstime1 undervisningstime
Trinn 3Trinnvurderingstime1 undervisningstime
Trinn 4Sikkerhetskurs på veg4 undervisningstimer

Trinn 1

Anses som dekket gjennom opplæringen i klasse C1. Målene i ett trinn angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen i det neste trinnet. Læringsmomentene i hvert trinn forutsettes videreført i neste trinn. Målene for trinn 2-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å få førerett i klasse C1E. Lærestoffet for klasse C1E bygger på at eleven har den kompetansen som læreplanen for klasse C1 beskriver. Når lærestoff gjentas, er det fordi temaet skal utdypes og tilpasses kjøring med vogntog. Ved planleggingen av opplæringsforløpet må det tas hensyn til elevens erfaringsbakgrunn. Den obligatoriske opplæringen er et minimum alle må gå gjennom. De fleste elever vil ha behov for mer omfattende opplæring og kjøretrening.

Trinn 2 - Grunnleggende kjøring og kjøreteknikk

Elevene skal lære å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Elevene skal i tillegg ha kunnskap om hvordan ulike tilhengere for lastebil er bygd opp. Gjennom hele trinnet skal eleven drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal i aktuelle deler av trinnet vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved kjøretøyet. Denne kunnskapen skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med bedre forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

Trinnet avsluttes med èn obligatorisk trinnvurderingstime, der du og læreren sammen skal vurdere om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig til å begynne på trinn 3

Trinn 3 - Trafikal del

Du skal lære deg å beherske kjøring i variert trafikk på dette trinnet. Du må også tilegne deg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltreglene som regulerer kjøringen. Når du fullfører trinnet, skal ferdighetene din være så gode at du kan kjøre selvstendig i variert trafikk og miljø. Trinnet avsluttes med èn obligatorisk trinnvurderingstime der du og læreren sammen skal vurdere om du har gode nok kunnskaper og ferdigheter til å begynne på trinn 4 som er det avsluttende trinnet.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Målene å dette siste trinnet er særlig innrettet mot risikoforståelse knyttet til det å kjøre lastebil. Man skal vise forståelse for at kjøringen er en del av et sosialt samspill hvor det stilles spesielle krav til tungbilførerens vurdering av trafikksituasjonene. Man skal utvikle forståelse for at føreren ved feilhandling kan forårsake alvorlige ulykker og at konsekvensene etter en tungbilulykke ofte blir dramatiske. Obligatorisk opplæring på dette trinnet som skal gjennomføres er trinnvurderingstime trinn 2, trinn 3 og sikkerhetskurs på veg.

FOR- OG ETTERARBEID

Det er en viktig forutsetning for opplæringsresultatet at både lærer og elev er godt forberedt til hver kjøretime. Også etterarbeidet er viktig. Tenk grundig gjennom læringsforløpet etter hver time, og gjør gjerne notater. Still spørsmål når noe er uklart. Ved slutten av hver kjøretime summerer lærer og elev i fellesskap opp timens innhold og elevens presentasjoner. Ut fra dette blir planene for neste time lagt. Les alltid aktuelt teoristoff til neste kjøretime. Det vil lette innlæringen og kjøretimene blir mer effektiv.

AVSLUTTENDE PRØVE

I tillegg til løpende vurdering gjennom opplæringsforløpet blir føreropplæring avsluttet med en praktisk prøve. For å kunne ta denne prøven må du levere en søknad om førerkortet til Statens vegvesen. Ved stryk på praktisk prøve er det en karantene på 4 uker. Det er ikke krav til teoriprøve for C1E.

OPPLÆRINGSKORT

Læreren fører digitalt opplæringskort for hver elev. Det fylles ut for hver time og viser hva som er gjennomgått. Læreren er pålagt å føre dette for å best mulig tilrettelegge undervisningen, samt at det kan bli framlagt til enhver tid.

PRISER

KONTAKT

Kontoret har åpent mandag til fredag 09.00-16.00

Adresse

Evjenvegen 92A

9024 Tomasjord

SEND DIN HENVENDELSE

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.